Image
Image
Image
Plánujeme a realizujeme opatrenia vedúce k maximálnej efektivite prevádzkových nákladov na budovy a následne aj ich technickú bezpečnosť.
Image
Modernizácia budov
Efektívnou realizáciou navrhovaných opatrení meníme nevyhovujúci stav budovy, čím sa výrazne zvýši jej hodnota bez potreby investíce zo strany vlastníka.
Image
Technické dohľadové centrum

Zabezpečuje vzdialený dohľad nad všetkými technickými zariadeniami v budove. Sledované sú odbery elektriky, vody, plynu a zariadenia vzduchotechniky, klimatizácie aj osvetlenia.

Modernizácia budov

Efektívnou realizáciou navrhovaných opatrení meníme nevyhovujúci stav budovy, čím sa výrazne zvýši jej hodnota bez potreby investíce zo strany vlastníka.

Modernizácia budov

Efektívnou realizáciou navrhovaných opatrení meníme nevyhovujúci stav budovy, čím sa výrazne zvýši jej hodnota bez potreby investíce zo strany vlastníka.
Image

Cieľ modernizácie budov

Modernizáciou dosiahnete zlepšenie energetickej účinnosti zariadení, zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, zníženie ceny za poskytované služby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na energiu.

Venujeme pozornosť vysokým nárokom na bezpečnosť a hygienu prevádzok. Poskytované služby vykonávame so zameraním na detaily - postupujeme ekologicky, s ohľadom na životné prostredie a na váš majetok.

Image

Znižovanie spotreby energií

Európska únia spotrebováva jednu pätinu svetovej energie, ale má pomerne málo vlastných rezerv. Je najväčším svetovým dodávateľom energie. Má jasne nastavené ciele pre znižovanie spotreby, čím výrazne pomáha v boji proti klimatickým zmenám.

Približne 400 miliárd EUR sa minie na dovoz energií v EÚ!
Image

Zvýšenie hodnoty majetku

Efektívnou realizáciou navrhovaných opatrení meníme nevyhovujúci stav budovy, čim sa výrazne zvýši jej hodnota bez potreby investíce zo strany vlastníka.

Pri subjektoch verejnej správy sa zmluvné záväzky vstupujúce do GES, nebudú započítavať do verejného dlhu krajiny.
Image

Pozitívny vplyv na zdravie

Suchý alebo vlhký vdzuch, nesprávna teplota a vysoké hodnoty CO2 vo vzduchu môžu stáť za vznikom rôznych vážnych chorôb ako ASTMA, ALERGIE a pod.

Modernizáciou budovy tieto zdravotné riziká vieme do značnej miery eliminovať.
Image

Oblasti modernizácie

Pred modernizáciou budovy navrhneme rozsah prác.
Spravidla sa jedná o 3 oblasti:
Image

Stavebné úpravy

 • zateplenie obvodového plášťa a strechy
 • výmena otvorových konštrukcií
  (okná, dvere, presklenia)
Image

Vykurovanie a vetranie

 • výmena zdroja tepla pre ÚK a TÚV
 • výmena rozvodov tepla a odovzdávacích telies
 • hydraulické zaregulovanie sústavy
 • inštalácia rekuperačného vetrania
Image

Elektroinštalácia

 • inštalácia fotovoltických panelov
 • osadenie meracích telies
 • výmena osvetlenia

Takmer každá verejná budova má potenciál na výrazné úspory.

Nami vypočítané úspory sú zmluvne GARANTOVANÉ!
Image

Garantovaná energetická služba GES

Garantovaná energetická služba (ďalej aj „GES“) pochádza z anglického výrazu Energy Performance Contracting (EPC), je forma zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom GES (zaužívaný anglický výraz je Energy Service Company, čiže skrátene ESCO) a prijímateľom tejto služby, ktorým je vo väčšine prípadov subjekt verejnej správy.

Podstatou GES je poskytovanie služby najmä v podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve subjektu verejnej správy, za čo poskytovateľovi GES prináleží dohodnutá odplata. To znamená, že poskytovateľ GES za to, že umožní prijímateľovi služby dosiahnuť zníženie jeho spotreby energie (a nepriamo tak aj úsporu na nákladoch na tieto energie) na vopred stanovenú hodnotu, ktorá je zmluvne dohodnutá a garantovaná zo strany poskytovateľa GES počas celej doby trvania zmluvy o energetickej efektívnosti (ďalej len „zmluvy o GES“), prináleží dohodnutá odplata.
Image

Predmetom GES je:

 • Návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť, ktorý obsahuje najmä:
  • analýzu existujúceho stavu,
  • návrh opatrení,
  • projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku,
  • zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor,
  • financovanie
 • prevádzka a údržba energetických zariadení vrátane školenia používateľa, monitorovania a prevádzky systému
 • monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti
 • zabezpečenie palív a energie na účel poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy v budovách, osvetlenia a prevádzky zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu
 • dodávka energetických zariadení alebo
 • dlhodobá záruka prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor
Image

Zmluvne určenými hodnotami zlepšenia energetickej efektívnosti sú:

 • garantované úspory energie
 • dĺžka trvania zmluvného vzťahu
 • výška investície pri rekonštrukcii, prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo obnove, prevádzke alebo údržbe budovy, ktorá je predmetom garantovanej energetickej služby
  • iné dohodnuté kritérium súvisiace s úsporou energie, najmä zlepšenie funkčnosti zariadenia,
  • zlepšenie energetickej účinnosti zariadenia,
  • zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy,
  • zníženie ceny za poskytované služby,
  • zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na energiu.

Technické dohľadové centrum

Systém spĺňa všetky požiadavky kladené vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

Technické dohľadové centrum

Systém spĺňa všetky požiadavky kladené vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Pre komunikáciu sa využíva prenosová sieť (LAN, WAN), ktorú doplníme o zariadenia umožňujúce pripojenie jednotlivých prvkov IMS. V prípade, že vybudovanie LAN nie je možné (veľké vzdialenosti, spevnené plochy...), buduje sa bezdrôtová sieť. Systém spĺňa všetky požiadavky kladené vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike + novelou vyhlášky 168/2015 a zákona 142/2000 Z.z. o metrológii.

Výhody systému:

 • Prehľad - získanie online prehľadu o spotrebe energií, stratách, poruchovosti, atď.
 • Komfort - možnosť vzdialeného prístupu správcovi aj užívateľom
 • dodržiavanie zákonných podmienok - splnenie požiadaviek na IMS pre MDS
 • efektivita - automatizované nahlasovanie údajov ( OKTE, SEPS, RDS, URSO )
 • bezpečnosť - detekcia chybových stavov + alarmy
 • úspora - stráženie limitných hodnôt – kWmax, cos Ø, spotreba
 • podklad pre rozhodovanie - analýza meraných hodnôt
 • jednoduchosť - regulácia jednoduchých procesov
 • podklad pre rozhodovanie - reporty zvolených veličín
 • zlúčenie / zastrešenie viacerých autonómnych systémov – jednoduchosť
Image

Technicko-energetický dohľad

Vzdialené riadenie technických zariadení a vyhodnocovanie energetickej náročnosti podľa skutočných údajov o odbere energií. Zariadenia sú riadené na základe logiky, ktorá je výsledkom prehľadu údajov o stave. Vychádza z čo najekonomickejšieho riešenia. Oprávnený užívateľ má prístup k okamžitému prehľadu stavu zariadení a priebehu ich spotreby 24h denne po celý rok.

Systém umožnuje zmenu režimu vykurovania, chladenia, osvetlenia na základe zónovania objektov, metrologických a poveternostných vplyvov, prítomnosti/neprítomnosti ľudí v priestoroch objektu.

Modul je otvorený systém, umožňujúci zaintegrovať doposiaľ používané systémy, aj poskytovať výstupy do iných systémov.

Image

Bezpečnostný dohľad

Aktívne snímače strážia váš objekt pred prípadným požiarom, únikom plynu či vody z vodovodných pripojení, batérií a toaliet.

Vďaka doplnkovému modulu budete mať dohľad nad všetkými potenciálnymi rizikami a môžete predísť rozsiahlym škodám. Eliminujete čierne odbery a získate prehľad v spotrebe ako aj štatistiku odberov. Čas a peniaze vám ušetrí aj bezkontaktný odpis vodomerov a pomerové snímanie.

Vzdialený bezpečnostný dohľad nad všetkými technickými zariadeniami v budove.

Technológie:

 • Kombinovaný detektor dymu a teploty + siréna - zbernicový
 • Detektor úniku plynu + siréna - bezdrôtový
 • Záplavový detektor bezdrôtový - impulzné merače SV a TUV
 • Aktívny modul pre snímanie odberu vody
 • Filter proti poškodeniu snímacích častí

Záručný a pozáručný servis, pravidelné ročné prehliadky a zaškolenie na obsluhu sú u nás samozrejmosťou a sú v cene.

Naše služby výrazne eliminujú riziká vzniku škody na majetku a zdraví, preto sú podporované aj poisťovňami.